اس ام اس های جدید امام زمان (ع)بيا مهدي بگويم من همه روز

به عادت خوانمت هر روز با سوز

ولي غافل از ان کردارهاي نا پسندم

که ميگويد نيا مهدي زود است امروز


.

.

.

اين جمعه هم از ديدن رويت خبري نيست

ديگر نفسم هم،نفش غم اندوه بیش نیست
.
.
.
جمعه اي ديگر صبوري ميکنم

ترسم از اين است نبينم روي او

انتظارم را مروري ميکنم

من به اميدي که بينم روي او

صبح جمعه عشق معنا مي کنم

.

.

.

ميشود من باشم و وقتش شود؟

عاقبت يک جمعه خواهي نخواهي مي رسد

.

.

.دنيا تو را ميخواهد اي تشنه وصالت

تو کي مي آيي مهدي دنيا پر از سياه است

گر وصل تو اندک شد بنگر به عاشقانت


بقیه در ادامه مطلبدوباره جمعه گذشت و قنوتِ گريان ماند

دوباره گيسوي نجواي ما پريشان ماند

دوباره زمزمه ي کاسه هاي خالي ما

پس از نيامدنت گوشه ي خيابان ماند
.
.
.

جمعه مظلومان هميشه انتظار

تا رسد آن منجي جوشن سوار

او زنورش اين جهان روشن کند

شد شفاي هردلي دارد بهار
.
.

جمعه شد آقا نگاهم بر در است

در فراق يار آهم از سر است

مي نمايند جمعه ها گر افتخار

باشد از مهدي (ع) زهرا
.
.
از آمدن سبز تو اما اثري نيست

اي شاه کليدِ همه قفلِ قفسها

مرغان قفس را تو نباشي که پري نيست

اللهم عجل لوليک الفرج
.
.
من گريه مي ريزم به پاي جاده ات، تا

آئينه کاري کرده باشم مقدمت را

اوّل ضمير غائب مفرد کجائي؟

اي پاسخ آدينه هاي پر معمّا
.
.
جمعه يعني يک هواي غصه دار

جمعه يعني لحظه لحظه انتظار

جمعه يعني يک سما فرياد و آه
.

ديداري از آن صورت جانانه مهدي

ما را فقط اين بس که ببينيم و بميريم

آن ديده جادوئي و مستانه مهدي
.
.
.

چشم انتظار مي شينم و زل مي زنم به پنجره

هر غروبا با يادتو مي زنم اين دل وگره

آرزوها رو خط به خط رج مي زنم به دامنت
.
.
.
سرور عالم در اين روز منجي است

او به هر پادشهي خود مهتري است . . .

نظریادت نره