معلم متوسط ??مي گويد. معلم خوب توضيح مي دهد


معلم برتر نشان مي دهد. معلم بزرگ الهام ميبخشد


.
.

 معلم عزيز

از شما ممنونم

چون از ما چيزي ساختيد که امروز هستيم

شاگرد و دست بوس شما

.
.
بهترين معلمان با قلبشان آموزش ميدهند ، نه با کتاب

تقديم به قلب پر مهر شما

روزتان مبارک

.

.

..

.

.


.

.

.

TEACHER is a full form of

معلم يک فرم کامل است

T-Talent(استعداد درخشان)

E-Education(آموزش)

A-Attitude(نگرش)

C-Character(شخصيت)

H-Harmony(هارموني)

E-Efficient(کارامد)

R-Relation(ارتباطات)

.

.

.

آموزش حرفه اي است که همه حرفه هاي ديگر را مي آموزد.

و مسئوليت ان بر عهده معلم است

روزت مبارک

.

.

.

دوستي

هدايت

نظم

علم

عشق

اعتماد

و آرامش را در يک شخص پيدا کردم

و او کسي نيست جز شما

معلمم روزت مبارک

.

.

.


.

.

.

هدف يک معلم رسم تصويري از آينده براي دانش آموز نيست

بلکه راهي را نشان خواهد داد

که دانش آموز توانايي رسم تصوير آينده خود را داشته باشد

روز معلم مبارک

.

.

.

هنر آموزش  ، هنر بيداري کنجکاوي طبيعي

از ذهن جوان به منظور جلب رضايت پس از آن است

تقديم به هنرمند ترين معلم

.

.

معلمان خوب پر هزينه هستند ، اما معلمان بد ، فقط گرانتر  . . .