نظر یادت نره

منبع:

http://jokband.rozblog.com/

خنک ترین سوال :
میتونم بهتو اعتمادکنم:
حتی یه جواب خیرهم ثبت نشده
..
..
..
..
معلم از دانش اموز سوال میکنه قلمرو اسکندر از کجا تاکجا؟
بچه میگه از صفحه 18تا34
..
..
..
سی سال طول میکشه تا یه زن ازبچش یه مردبسازه
ولی یه زن تو ده دقیقه اونو خرش میکنه
..
..
..

با اره یا نه ج.اب به:
ای من میدونم تو خری؟
..
..
..
اگه به یه ادم کچل بخندی تو هم کچل میشی ولی وقتی به یه ادم پولدار میخنده هیچ اتفاقی نمیفته
..
..
..