نوروز بزرگم بزن اي مطرب امروز

زيرا که بود نوبت نوروز به نوروزکبکان دري غاليه در چشم کشيدند
سروان سهي عبقري سبز خريدند

بادام بنان مقنعه بر سر بدريدند
شاه اسپرمان چيني در زلف کشيدند


.


.

باز متواري روانِ عشق ، صحرائي شدند
باز سرپوشيدگانِ عقل ، سودائي شدند

باز مستوران جان و دل پديدار آمدند
باز مهجوران آب و گِل تماشائي شدنديقين آنجاست آن جانان ، امير چشمه حيوان
که باغ مرده شد زنده ، و جان بخشيدن اوتاندباد آمد و بوي عنبر آورد
بادام ، شکوفه بر سر آورد

شاخ گل از اضطراب بلبل
با آن همه خار سر درآوردهست ايام عيد و فصل بهار
جشن جمشيد و گردش گلزارعيد است و نو بهار و جهان را جوانيي
هر مرغ را به وصل گلي شادمانيي