تو تلويزيون ? ساعت در مورد سرويس جاسوسي گوگل صحبت ميکنند! آخر برنامه که ميخواد پست الکترونيک بده آدرس جيميل ميده!
.

.

.

مجري از طرف ميپرسه نظرتون راجع کتاب تو اتوبوس چيه؟ ميگه خوبه، هوا گرمه تو اتوبوس باهاش خودمو باد ميزنم!
.


نظریادت نرهتوي تهران، کل جدول مندليف رو با يه نفس ميکشي تو بدن!
.

.

.

رفتم داروخونه ميگم پماد ضد خارش ميخوام, يارو زير لب ميگه نيگا جووناي اين مملکت حال ندارن خودشونو بخارونن!
.

.

.

خواستگار اومده بابام ميگه نميدونم هر چي خودت ميگي؟منم گفتم نه! ميگه تو غلط کردي مگه بحرف توئه!
.

.

.

يه عمر رفتيم سينما آخر نفهميديم دسته هاي صندليش ماله خودمونه يا بغل دستيمون!

.

.

.

رفتم نمايندگي به مسئولش ميگم فرمون ماشين زياد صدا ميده، چه کار کنم؟ ميگه صداي ضبط رو زياد کن!