نظریادت نره


بي رويت آينه کدر خواهد شد / آهم در شهر منتشر خواهد شد / چون بمبي ساعتي دلم در سينه / با تاخير تو منفجر خواهد شد .
 

عزيزم حسادت نکن ، اين که بعد از تو بغل گرفته ام ، زانوي غم است !
 

هميشه از فاصله ها گله منديم ، شايد يادمان رفته که در مشق هاي کودکيمان گاه براي فهميدن کلمات فاصله هم لازم بود .
 

گر تواني از محبت حلقه در گوشم کني / حيف باشد که مرا چون شمع خاموشم کني / من که از ياد تمام آشنايان رفته ام / واي بر من گر تو هم روزي فراموشم کني .
 

تقديم به کسي که اسمش انتها ندارد ، محبتش پايان ندارد ، فراموشيش امکان ندارد .
 

کسي نيامده جز او سر قرار خودش / نشست غرق تماشاي آفتاب خودش / چه انتظار عجيبي است اينکه شب تا صبح / کسي قنوت بگيرد به انتظار خودش .
 

جاي قول و قرارهايمان امن است ، زير پاهاي تو !
 

آن نازنين کجاست که يادم نميکند / صد غم به سينه دارم و شادم نميکند / يک لحظه آنکه بي من هرگز نمي نشست / امشب به ياد کيست که يادم نميکند .
 

نگي که ما گداييم / نگي که بي وفاييم / ما اهل هر کجاييم / مخلص بعضياييم .
 

دلتنگي هاي من به تو رفته اند ، آرام مي آيند ، در سينه مي نشينند ، ديگر نمي روند .