پيوندتان را با تقديم هزاران گل سرخ تبريک ميگويم

و زندگي پر از عشق و محبت را برايتان آرزو ميکنم

آرزومند خوشبختي شما

......................

ازدواج تنها پيوند زميني است که در آسمانها بسته ميشود


بقیه درادامه مطلب-بزرگترين جراح و متخصص عالم قلب شما دو تا را با شکوه و زيبايي تمام به هم پيوند زد

عمل پيوندتان مبارک باد . . .

...............................

ازدواج پيوندي است که هيچ کس در آن ضرر نميکند.

اگر همسر خوبي بدست آوردي خوشبخت ميشوي و در غير اينصورت فيلسوف ميشوي !

پيوندتان مبارک

............................

عشق ممکن است که کور باشد ولي هيچ اتفاقي در دنيا

به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نميکند . . .

ورود شما به دنياي عشاق را تبريک ميگويم

............................
براي يک ازدواج موفق و زندگي خوشبخت بايد دم به دم عاشق شويد

منتها فقط عاشق همسرتان

پيوندتان مبارک
.............................

عاشق کسي بودن به انسان قدرت و نيرو ميبخشد

و معشوق کسي بودن به انسان شجاعت

پس ازدواج به شما هم قدرت ميدهد هم شجاعت.

پيوندتان مبارک

...................................
در زندگي مشترک شما وقتي به خوشبختي واقعي ميرسيد

که همسرتان را خوشبخت کنيد.

پيوندتان مبارک و اميدوارم که خوشبخت باشيد . . .
......................................

آغاز و شروع زيباي يک عمر

عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار را به شما تبريک ميگويم

انشاالله سال هاي سال در کنار هم عاشق باشيد .
......................
عاشق باشيد و عشق بورزيد و بدانيد که هر چيزي رفتني و گذشتني است . . .

پيوندتان مبارک

.........................

آنکه قصد خوشبختي دارد، در را ميکوبد و فقط آنکه عشق ميورزد در را باز خواهد ديد.

( پيوند زيبايتان مبارک )

..........................................

بنيادي ترين اصل در طبيعت آدمي اشتياق فراوان اوست به گرامي داشتنش پس همسر خود را گرامي بداريد.

(ويليام جيمز)

پيوندتان مبارک

.........................

عشق مانند رودخانه است به هر مانعي که بر خورد راه خود را باز ميکند.

برايتان زندگي عاشقانه  اي آرزو ميکنم.

پيوندتان مبارک

...........................

خوشبختي واقعي در دنيا فقط با يک چيز ميسر ميشود

دوست داشتن و دوست داشته شدن

خوشبختي شما آرزوي قلبي ما است

................................

عاشق همه دنيا را در چشم معشوق ميبيند و به هر جاي دنيا که مينگرد

معشوق را ميبيند و اينگونه است که خداوند دو چشم را براي دو چشم آفريده است.

پيوندتان مبارک

................................


هيچ اتفاقي در دنيا مهمتر از انتخاب يک همسفر براي بقيه عمر نيست . . .

آغاز سفر دائمي و شراکت در عشق بر شما مبارک

نظريادت نره بدي