جوک جدید جدیدحاج اقا: عروس خانم اياوکيلم؟

عروس : پ ن پ تو اين بي شوهري مي رم گل بچينم
..............................!
طرح تعويض زنهاي فرسوده

 خديجه مروت نصرت اعظم فخري  ،تحويل دهيد

 الناز بهنازومهناز و پارميدا  را بامانتوي كوتاه مدروزتحويل بگيريد.
...........................................
 هيچ وقت باشوهرتان دعوانكنيدتاده بشماريد

وقتي آرام شديد و او خوابيد دمپايي هايش

 را با چسب به زمين بچسبانيد
...........................
شغالي داشت با موبايل شماره ميگرفت.

زاغ گفت اينجا آنتن نميده،بده بالاي درخت برات بگيرم.

روباه موبايلوانداخت بالا.زاغ گفت

 اين جاي پنيري که دوم ابتدايي ازم دزديدي.

.....................


نظرمم ببددیینن

حاج اقا: عروس خانم اياوکيلم؟

عروس : پ ن پ تو اين بي شوهري مي رم گل بچينم
..............................!
طرح تعويض زنهاي فرسوده

 خديجه مروت نصرت اعظم فخري  ،تحويل دهيد

 الناز بهنازومهناز و پارميدا  را بامانتوي كوتاه مدروزتحويل بگيريد.
...........................................
 هيچ وقت باشوهرتان دعوانكنيدتاده بشماريد

وقتي آرام شديد و او خوابيد دمپايي هايش

 را با چسب به زمين بچسبانيد
...........................
شغالي داشت با موبايل شماره ميگرفت.

زاغ گفت اينجا آنتن نميده،بده بالاي درخت برات بگيرم.

روباه موبايلوانداخت بالا.زاغ گفت

 اين جاي پنيري که دوم ابتدايي ازم دزديدي.

.....................


نظربدین